czwartek, 13 październik 2022 11:52

Oferta z zakresu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2022/2023.

Oferta z zakresu doradztwa zawodowego dla klientów

Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejehrowie w roku szkolnym 2022/2023.

 

Zapraszam doradców zawodowych do udziału w cyklicznych spotkaniach Sieci Doradców Edukacyjno – Zawodowych Powiatu Wejherowskiego w celu wzbogacania warsztatu pracy, pogłębienia współpracy, rozwoju, doskonalenia zawodowego, wymiany doświadczeń oraz dzielenia się dobrymi praktykami.


Zapraszam uczniów do udziału:
- w indywidualnych konsultacjach oraz sesjach doradczych na których wspólnie przeprowadzimy analizę potencjału zawodowego poprzez określenie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz diagnozę predyspozycji, możliwości i zainteresowań.
- w grupowych zajęciach warsztatowych wspierających kształtowanie i rozwój „Kompetencji Kluczowych”, które są niezwykle przydatne do odniesienia sukcesu na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Oferuję wsparcie rodziców uczniów oraz opiekunów i nauczycieli w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej swoich podopiecznych oraz w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Zapraszam szkolnych doradców zawodowych do udziału spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia oraz specjalistów szkolnych i członków Rad Pedagogicznych ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w szkoleniach z zakresu:
- Tworzenia i wdrażania „Programu Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zgodnie z zapisami nowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych
- Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i możliwości jego wykorzystania w pracy z uczniem w planowaniu ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego.
- Szkolenia dla klientów Poradni dostosowane do zmieniających się potrzeb i sytuacji na rynku pracy.

Czytany 682 razy