Doradztwo zawodowe (14)

 

Zaproszenie na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych Powiatu Wejherowskiego z przedstawicielami Regionalnej Izby Przedsiębiorców „Norda-Biznes” w dniu 13 kwietnia 2023 roku.

 

 

W załączniku oficjalne zaproszenie: POBIERZ

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych.

Cel działań sieci doraców:
- wymiana doświadczeń - „dobrych praktyk”
- wzajemne wsparcie
- opracowanie wspólnych rozwiązań
- podnoszenie kompetencji własnych
- nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół
- współpraca ze środowiskiem lokalnym

Uczestnicy: doradcy edukacyjno - zawodowi ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Wejerowskiego
Czas trwania zajęć: 3 h

Szczegóły w załacoznym dokumencie [POBIERZ]

Oferta z zakresu doradztwa zawodowego dla klientów

Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejehrowie w roku szkolnym 2022/2023.

 

Zapraszam doradców zawodowych do udziału w cyklicznych spotkaniach Sieci Doradców Edukacyjno – Zawodowych Powiatu Wejherowskiego w celu wzbogacania warsztatu pracy, pogłębienia współpracy, rozwoju, doskonalenia zawodowego, wymiany doświadczeń oraz dzielenia się dobrymi praktykami.


Zapraszam uczniów do udziału:
- w indywidualnych konsultacjach oraz sesjach doradczych na których wspólnie przeprowadzimy analizę potencjału zawodowego poprzez określenie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz diagnozę predyspozycji, możliwości i zainteresowań.
- w grupowych zajęciach warsztatowych wspierających kształtowanie i rozwój „Kompetencji Kluczowych”, które są niezwykle przydatne do odniesienia sukcesu na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Oferuję wsparcie rodziców uczniów oraz opiekunów i nauczycieli w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej swoich podopiecznych oraz w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Zapraszam szkolnych doradców zawodowych do udziału spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia oraz specjalistów szkolnych i członków Rad Pedagogicznych ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w szkoleniach z zakresu:
- Tworzenia i wdrażania „Programu Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zgodnie z zapisami nowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych
- Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i możliwości jego wykorzystania w pracy z uczniem w planowaniu ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego.
- Szkolenia dla klientów Poradni dostosowane do zmieniających się potrzeb i sytuacji na rynku pracy.

Zaproszenie na inauguracyjne spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych Powiatu Wejherowskiego w dniu 19 października 2022.

 

Oficjalne zaproszenie [pobierz]

FOTORELACJE –wspomnienia ze spotkań przed pandemią COVID 19:

Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Wejherowie na ostatnim przed pandemią COVID 19 stacjonarnym spotkaniu Naszej Sieci  w lutym 2020 roku.

Na inauguracyjnym spotkaniu sieci doradców edukacyjno-zawodowych z Powiatu Wejherowskiego dnia 09 października 2018 roku sporo się wydarzyło, a mianowicie:
  • Autoprezentacja nowych członków sieci doradców oraz powiatowego koordynatora edukacyjno-zawodowego.
  • Omówienie priorytetów polityki oświatowej w roku szkolnym 2018/2019, a zwłaszcza kształcenia zawodowego opartego na ścisłej współpracy z pracodawcami oraz rozwój doradztwa zawodowego.
  • Określenie celów i ustalenie harmonogramu spotkań siei doradców w roku szkolnym 2018/2019.
W styczniu 2019 roku zainicjowana została współpraca sieci doradców edukacyjno-zawodowych z Powiatu Wejherowskiego z przedstawicielami Regionalnej Izby Przedsiębiorców – Norda Biznes. Powiatowy koordynator edukacyjno-zawodowy we współpracy z Dyrektorem
Spotkanie sieci doradców edukacyjno-zawodowych w dniu 09 stycznia 2019 roku było poświęcone merytorycznemu przygotowaniu się do inauguracyjnego spotkania z przedstawicielami lokalnego rynku pracy.Spotkanie sieci doradców edukacyjno-zawodowych w dniu 09 stycznia 2019 roku było poświęcone merytorycznemu przygotowaniu się do inauguracyjnego spotkania z przedstawicielami lokalnego rynku pracy.W ramach przygotowań do spotkania z pracodawcami koordynator powiatowy poprowadził zajęcia warsztatowe „Kształcenie zawodowe oparte
W dniu 15 listopada 2018 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie odbyły się Targi Pracy. Powiatowy koordynator współpracował przy organizacji imprezy z pracownikiem Punktu Pośrednictwa Pracy w Wejherowie oraz doradcą edukacyjno-zawodowym PZS nr 3 w Wejherowie. Podczas „Targów Pracy” uczniowie z Powiatu Wejherowskiego mieli okazję spotkania się z
Zintegrowany System Kwalifikacji – czym jest, dlaczego jest potrzebny, kto na nim zyska?Zintegrowany System Kwalifikacji – czym jest, dlaczego jest potrzebny, kto na nim zyska?Na te i inne pytania odpowiadali doradcy i trenerzy z Instytutu Badań Edukacyjnych – Dorota Heiza oraz Aleksandra Chlebowicz w trakcie seminarium skierowanego do przedstawicieli oświaty, które odbyło się dnia 8 listopada 2018 roku w hotelu „Olimp” w Wejherowie. Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce.