Czym się zajmujemy? – cele i zadania naszej Poradni

Celem Poradni jest udzielanie dzieciom (od momentu  urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Do zadań Poradni należy:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży,
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • realizowanie zadań profilaktycznych,
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek,
 • prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.
 • wczesne wspomaganie rozowju dziecka,. 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom może być udzielana w formie:

 • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
 • terapii rodziny,
 • grup wsparcia,
 • prowadzenia mediacji,
 • interwencji kryzysowej,
 • warsztatów,
 • porad i konsultacji,
 • wykładów i prelekcji,
 • działalności informacyjno – szkoleniowej.

W ramach diagnozy w Poradni są wykonywane badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, badania integracji sensorycznej. O tym, jakie badania są potrzebne, decyduje osoba diagnozująca na podstawie obserwacji dziecka, rozmowy z rodzicem oraz dostarczonej dokumentacji. Diagnoza w naszej Poradni najczęściej jest kilkuetapowa, np. w przypadku trudności w nauce standardowo przeprowadzane jest badanie psychologiczne i pedagogiczne.

Po zakończonym procesie diagnozy, na pisemny wniosek rodziców dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia wydaje opinię lub informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni. Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
 2. gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym,
 3. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 4. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
 5. zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego,
 6. udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki dla dzieci wybitnie uzdolnionych,
 7. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 8. pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
 9. zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 10. braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 11. objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce,
 12. spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
 13. dostosowania organizacji i procesów nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia. Na wniosek rodziców dziecka albo pełnoletniego ucznia Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko.