czwartek, 13 październik 2022 11:34

Oferta z zakresu doradztwa zawodowego w roku Szkolnym 2022/2023

Oferta z zakresu doradztwa zawodowego dla klientów

Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie w roku Szkolnym 2022/2023

 

Oferta z zakresu doradztwa zawodowego
dla klientów Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie w roku Szkolnym 2022/2023
 
Oferta z zakresu doradztwa zawodowego dla klientów
Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie w roku Szkolnym 2022/2023

1. Oferta zajęć - zgłoszenia indywidualne (realizowane w Poradni).
Indywidualne poradnictwo edukacyjno-zawodowe.
Dla młodzieży:
- Diagnoza indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych.
- Indywidualne konsultacje oraz spotkania doradcze.
- Merytoryczne wsparcie w przeprowadzeniu bilansu kompetencji oraz w tworzeniu indywidualnego planu kariery zawodowej.
Dla rodziców i opiekunów:
- Indywidualne konsultacje oraz wsparcie rodziców uczniów oraz opiekunów w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej swoich podopiecznych oraz w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
2. Oferta zajęć warsztatowych (realizowane w Poradni)
- Spotkania szkoleniowo-warsztatowe dla doradców zawodowych w ramach działań Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
3. Oferta zajęć warsztatowych dla szkół – uczniowie (realizowane w Szkole)
Grupowe zajęcia z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego.
Dla uczniów klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej:
-  Jak skutecznie planować swoją przyszłość?
-  Poznanie siebie a wybór zawodu.
-  ABC Rekrutacji.
-  Poradnik Ósmoklasisty.
-  Szkoły ponadpodstawowe w Powiecie Wejherowskim – ich typy i oferta edukacyjna.
-  Skuteczna komunikacja w zespole – warsztaty integracyjne.
-  Bilans Kompetencji - czy warto dowiedzieć się co wiem i umiem?
Dla uczniów szkół ponadpodstawowych:
- Efektywna komunikacja interpersonalna w zespole – warsztaty integracyjne.
- Skuteczna autoprezentacja.
- Warsztaty – symulowana rozmowa kwalifikacyjna.
- Bilans Kompetencji - czy warto dowiedzieć się co wiem i umiem?
- „Zintegrowany System Kwalifikacji” – moje drogi do zdobycia zawodu , kwalifikacji i kompetencji pożądanych na rynku pracy.
- Kompetencje kluczowe na rynku pracy: „Moja wiedza, umiejętności, postawy”
4. Oferta zajęć warsztatowych – rodzice i nauczyciele (realizowane w Szkole).

Szkolenia grupowe i zajęcia warsztatowe.

Dla dyrektorów szkół, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów oraz nauczycieli:
- Tworzenie i wdrażanie „Programu Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego” w szkołach nowego i starego ustroju szkolnego.
- „Metody uczenia się sprzyjające rozwojowi kompetencji kluczowych”
- Diagnoza potrzeb uczniów z zakresu doradztwa zawodowego metodą sondażu wizualizacyjnego.
- Szkolenia dla klientów Poradni - propozycje dostosowane do zmieniających się potrzeb i sytuacji na rynku pracy zamieszczane będą na stronie internetowej PZ PPP w Wejherowie.
Czytany 799 razy