Deklaracja dostępności Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Kierznikiewicz.
 • E-mail: gospodarczy@poradnia-wejherowo.pl
 • Telefon: 58 770-85-47

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie
 • Adres: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie
  ul. Ofiar Piaśnicy 22,
  84-200 Wejherowo
 • E-mail: pzwejherowo@wp.pl
 • Telefon: 586721008

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Strona internetowa posiada wersje kontrastową.
 • Strona internetowa posiada moduł zmiany wielkości tekstu
 • Strona internetowa posiada moduł zmiany odstępu między tekstami
 • Strona internetowa posiada moduł ukrywania obrazów
 • Strona internetowa posiada moduł podpowiedzi
 • Strona internetowa posiada moduł zmiany nasycenia

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie mieści się przy ul. Ofiar Piaśnicy 22.

W skład PZPPP wchodzą:

 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wejherowie

przy ul. Ofiar Piaśnicy 22.

Budynek trzy kondygnacyjny ( parter, I piętro, II piętro).

Wejście główne do Poradni zewnętrznymi schodami z poręczami, przy zewnętrznych ścianach. Przy wejściu głównym, po prawej stronie, znajduje się również podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach, rodziców / opiekunów z dziećmi w wózkach. Podjazd z wjazdem na parter Poradni, gdzie znajduje się winda, którą można dostać się na pozostałe kondygnacje.

Dostęp do windy, możliwy również bezpośrednio z poziomu parkingu po stronie północno-zachodniej Poradni.

Wewnętrzne drzwi wejściowe do Poradni wyposażone są w dzwonek, przycisk dzwonka dostosowany jest wysokością do osoby siedzącej w wózku.

Sekretariat Poradni znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia.

Na każdej kondygnacji, dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Parking przy Poradni posiada miejsce postojowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W Poradni nie ma oznaczeń w języku Braille’a poza windą.

W Poradni nie ma tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome

i słabowidzące.

 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Rumi

przy ul. Pomorskiej 3.

Budynek parterowy.

Wejście do Poradni bezpośrednio na parter.

Sekretariat znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia.

W Poradni jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Poradni nie ma oznaczeń w języku Braille’a.

W Poradni nie ma tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome

i słabowidzące.