Kadra

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych realizuje zadania w zakresie wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielania pomocy rodzicom i nauczycielom w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

Zatrudnieni w poradniach w Wejherowie i Rumi psycholodzy, pedagodzy i logopedzi stale doskonalą swój warsztat pracy, uzyskując wysokospecjalistyczne kompetencje. Poczucie odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby dziecka oraz jego najbliższego otoczenia, połączone z długoletnim doświadczeniem i stałym unowocześnianiem metod terapeutycznych, pozwoliło nam wypracować rzetelne i skuteczne metody pracy.

Jeżeli Państwa dziecko wymaga wsparcia lub chcielibyście się dowiedzieć jak mu pomóc w różnych sytuacjach edukacyjno – wychowawczych, zapraszam do naszych placówek.

Dyrekcja PPP Wejherowo

mgr Sylwia Romanowska Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie , -  pedagog specjalny Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie, oligofrenopedagog i surdotyflopedagog, studia podyplomowe  z socjoterapii  i pedagogiki szkolnej oraz mediacji sądowej i pozasądowej. Prowadzi terapię dzieci niepełnosprawnych, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w pracy wykorzystuje m.in. metody Biofeedback EEG, terapię ręki, Metodę Dobrego Startu, ruchu rozwijającego W Sherborne.

e-mail: s.romanowska@poradnia-wejherowo.pl

 

PPP  Wejherowo

 mgr Emilia Richert -  Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie, psycholog, studia podyplomowe „Diagnostyka psychologiczna” i „Psychotraumatologia”. Diagnoza psychologiczna, indywidualne poradnictwo i konsultacje, zajęcia dla dzieci i uczniów, m.in. „Machina Kreatywności”, prelekcje dla rodziców i nauczycieli.

e-mail: e.richert@poradnia-wejherowo.pl

PSYCHOLODZY:

mgr Małgorzata Sędziak – psycholog, studia podyplomowe z zakresu przygotowania do życia w rodzinie. Diagnoza psychologiczna przyczyn niepowodzeń szkolnych i nieprawidłowości rozwojowych, indywidualne poradnictwo i konsultacje, warsztaty dla uczniów, lider profilaktyki HIV/AIDS, zajęcia edukacyjne dla rodziców i nauczycieli - realizator "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców", realizator "Programu Wzmacniania Rodziny”, prelekcje dla rodziców i nauczycieli. Wieloletnia współpraca w charakterze wykładowcy z Uniwersytetem Gdańskim w Gdańsku, Wyższą Szkołą Ateneum w Gdańsku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

e-mail: m.sedziak@poradnia-wejherowo.pl

mgr Jadwiga Butkiewicz - psycholog, studia podyplomowe z surdotyflopedagogiki. Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych, terapia Metodą Dobrego Startu.

e-mail: j.butkiewicz@poradnia-wejherowo.pl

mgr Iwona Saciłowska - psycholog, realizator „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” oraz „Programu Wzmacniania Rodziny”. Studia podyplomowe z zakresu rewalidacji osób z autyzmem i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, I stopień systemowej terapii rodzin. Diagnoza psychologiczna, indywidualne poradnictwo i konsultacje, zajęcia edukacyjne dla rodziców „Szkoła dla Rodziców”.

e-mail: i.sacilowska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Elżbieta Kisielewska – psycholog. Diagnoza psychologiczna, indywidualne poradnictwo i konsultacje.

e-mail: e.kisielewska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Małgorzata Zienka – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta integracji sensorycznej. Studia podyplomowe w zakresie psychoterapii, psychologii klinicznej oraz wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka. Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej. Diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego, psychoterapia indywidualna.

e-mail: m.zienka@poradnia-wejherowo.pl

mgr Agnieszka Pawłowska – psycholog, studia podyplomowe z zakresu poradnictwa i orientacji edukacyjno- zawodowego. Diagnoza psychologiczna, psychoterapia dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową, trudnościami emocjonalnymi, moczeniem nocnym.

e-mail: a.pawlowska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Barbara Tessar-Staszkiewicz – psycholog, studia podyplomowe z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i surdotyflopedagogiki. Diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego, konsultacje rodzinne.

e-mail: b.tessar-staszkiewicz@poradnia-wejherowo.pl

mgr Monika Wesołowska - psycholog, studia podyplomowe z zakresu edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego, konsultacje rodzinne.

e-mail: m.wesolowska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Adriana Marasz – psycholog, neurologopeda, certyfikowany terapeuta jąkania, niepłynności mowy i logofobii. Terapia grupowa i indywidualna dla dzieci i młodzieży z zakresu dysregulacji emocji, nieśmiałości. Praca własną metodą terapeutyczną opartą na pracy z ciałem z włączeniem mindfulness.

e-mail: a.marasz@poradnia-wejherowo.pl

mgr Żaneta Rohde – psycholog. Diagnoza dzieci i młodzieży, konsultacje indywidualne.

e-mail: z.rohde@poradnia-wejherowo.pl

mgr Anna Jóźwiak-Kolasińska – psycholog, psychoterapeuta systemowy, członek Wielkopolskiego Towarzystwa Psychoterapii Systemowej. Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży, szczególnie w zakresie funkcjonowania społecznego i emocjonalnego, psychoterapia indywidualna i rodzinna, porady wychowawcze, konsultacje dla rodziców po rozstaniu, praca z rodziną w kryzysie.

e-mail: a.jozwiak@poradnia-wejherowo.pl

mgr Kamila Proskurnicka – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej GUMED. Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży, szczególnie w zakresie funkcjonowania społecznego i emocjonalnego, psychoterapia indywidualna i grupowa, warsztaty dla dzieci i młodzieży, konsultacje rodzinne, porady wychowawcze dla rodziców, diagnoza i wspieranie ucznia zdolnego, koordynator sieci współpracy i samokształcenia.

e-mail: k.proskurnicka@poradnia-wejherowo.pl

mgr Beata Graczyk – Zając – psycholog, specjalizacja z zakresu psychologii klinicznej. Diagnoza dzieci i młodzieży, konsultacje rodzinne, pomoc w sytuacjach kryzysowych, diagnoza i wspieranie rozwoju ucznia zdolnego.

e-mail: b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl

 
mgr Kacper Gargul – psycholog,

e-mail: k.gargul@poradnia-wejherowo.pl

mgr Daria Kujawska – psycholog,

e-mail: d.kujawska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Adriana Janor  – psycholog, oligofrenopedagog, surdopedagog, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, nauczyciel mianowany z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi na poziomie szkoły podstawowej, ukończyła studia podyplomowe z zakresu diagnozy psychologicznej, 3-stopniowy kurs analizy stosowanej zachowania, 8 -tygodniowy trening MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy). W Poradni prowadzi sieć wsparcia dla nauczycieli współorganizujących proces kształcenia.

e-mail: e.czerska-fortuna@poradnia-wejherowo.pl

dr Eliza Czerska-Fortuna – psycholog,

e-mail: e.czerska-fortuna@poradnia-wejherowo.pl

 

PEDAGODZY:

mgr Ewa Rojewska – pedagog, logopeda, oligofrenopedagog, absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, szkolenie w zakresie diagnozy i terapii jąkania oraz innych niepłynności mowy według dr M. Chęćka (I i II stopień). Diagnoza pedagogiczna przyczyn niepowodzeń szkolnych, diagnoza i terapia logopedyczna, diagnoza pedagogiczna w zakresie niepełnosprawności, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

e-mail: e.rojewska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Lucyna Wirkus – pedagog, oligofrenopedagog, studia podyplomowe w zakresie wychowania do życia w rodzinie. Diagnoza pedagogiczna, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Prezes Stowarzyszenia Świetlica Integracyjna „Skrzydło Anioła” – w ramach wolontariatu praca z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz ich rodzinami.

e-mail: l.wirkus@poradnia-wejherowo.pl

mgr Małgorzata Stenka – pedagog, terapeuta osób ze spektrum autyzmu, terapeuta SI, terapeuta ręki. Szkolenia z zakresu TUS, arteterapii, pracy metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne, wspomagania rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard-Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki. Diagnoza pedagogiczna trudności w nauce, w tym dyskalkulii, diagnoza i terapia pedagogiczna w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, diagnoza pedagogiczna osób ze spektrum autyzmu, diagnoza i terapia integracji sensorycznej, terapia ręki.

e-mail: m.stenka@poradnia-wejherowo.pl

mgr Marzena Sokołowska-Białek – pedagog o specjalizacji rewalidacja osób upośledzonych umysłowo -diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną; studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania dzieci niewidomych i słabowidzących oraz tyflopedagogiki – diagnoza i terapia dzieci niewidomych i słabowidzących, w tym nauka brajla; kursy kwalifikacyjne z terapii pedagogicznej, ruchu rozwijającego W. Sherborne. Diagnoza pedagogiczna niepowodzeń szkolnych, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

e-mail: m.sokolowska-bialek@poradnia-wejherowo.pl

mgr Aleksandra Wojciechowska – pedagog, oligofrenopedagog, studia podyplomowe z rewalidacji dzieci z autyzmem a także z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Diagnoza pedagogiczna, terapia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, zespołem Aspergera, autyzmem.

e-mail: a.wojciechowska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Ewa Sulewska – pedagog, studia podyplomowe z zakresu surdotyflopedagogiki oraz pedagogiki specjalnej – rewalidacja osób upośledzonych umysłowo. Diagnoza pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, konsultacje, porady.

e-mail: e.sulewska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Anna Piętaszewska – pedagog. Studia ukończyła na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie I stopień, specjalność: surdopedagogika, wychowanie przedszkolne; II stopień, specjalność: terapia pedagogiczna. W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną, prowadzi zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Znajomość Polskiego Języka Migowego - B1.

e-mail: a.pietaszewska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Alina Hapaniuk –  pedagog, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej. Diagnoza pedagogiczna niepowodzeń szkolnych, w tym dyskalkulii, terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki.

e-mail: a.hapaniuk@poradnia-wejherowo.pl

mgr Adriana Cirocka – pedagog,

e-mail: a.cirocka@poradnia-wejherowo.pl

 

LOGOPEDZI

mgr Justyna Topp – logopeda, neurologopeda, nauczyciel wczesnoszkolny. Kursy dotyczące terapii dyslalii oraz elementów terapii miofunkcjonalnej. Diagnoza i terapia logopedyczna, prelekcje dla rodziców i nauczycieli.

e-mail: j.olik@poradnia-wejherowo.pl

dr Lucyna Jaroch-Połom– doktor nauk humanistycznych, logopeda ze specjalnością neurologopedii klinicznej i surdologopedii, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, nauczyciel języka hiszpańskiego i angielskiego. Diagnoza i terapia logopedyczna, prelekcje dla rodziców i nauczycieli.

e-mail: l.jaroch-polom@poradnia-wejherowo.pl

mgr Małgorzata Trębińska-Dyl – logopeda - specjalista - neurologopeda. Zajmuje się diagnozowaniem nieprawidłowości w rozwoju językowym. Udziela wsparcia w zakresie profilaktyki i prowadzi terapię dzieci z wadami wymowy, opóźnieniami w rozwoju językowym i zdiagnozowanymi zaburzeniami mowy na tle neurologicznym.

e-mail: m.trebinska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Paulina Niewiadomska – logopeda,

e-mail: p.niewiadomska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Iwona Januszewska – logopeda, psycholog, studia podyplomowe z socjoterapii. W trakcie studiów z terapii integracji sensorycznej, trener TUS I i II st., kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną i w kryzysach psychicznych – zajęcia psychoedukacyjne, poradnictwo, kręgi wsparcia.  W Poradni zajmuje się badaniem i diagnozą logopedyczną.

e-mail: i.januszewska@poradnia-wejherowo.pl

DORADZTWO ZAWODOWE
 

mgr Barbara Kocyła – powiatowy koordynator doradztwa edukacyjno-zawodowego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego i coachingu w WSB w Gdańsku Wieloletni nauczyciel w szkołach  prowadzących kształcenie zawodowe, autor planów i programów nauczania oraz koncepcji pracy szkoły. Certyfikowany Audytor Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

Diagnozowanie potrzeb z zakresu doradztwa zawodowego, prowadzenie konsultacji, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla doradców zawodowych. Koordynowanie działań Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Zawodowych w ramach Projektu 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim.

e-mail: b.kocyla@poradnia-wejherowo.pl


PRACOWNICY ADMINISTRACJI:

mgr Weronika Kalinowska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UG, starszy specjalista ds. administracji. Obsługa sekretariatu dyrektora, sekretarz zespołów orzekających, pełni nadzór nad wydawanymi aktami wewnętrznymi, obiegiem dokumentacji orzeczniczej.

e-mail: w.kalinowska@poradnia-wejherowo.pl

mgr  Ewa Trocka – absolwentka Akademii Marynarki Wojennej, studia podyplomowe KPSW Wejherowo -  Administracja publiczna, samodzielny referent ds. administracji. Obsługa sekretariatu dyrektora, przygotowanie dokumentacji wychodzącej oraz opinii po badaniach, obsługa korespondencji elektronicznej.

 e-mail:  e.trocka@poradnia-wejherowo.pl

Małgorzata Kowalska – główny księgowy.

 e-mail:  m.kowalska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Beata Cieślik– starszy specjalista ds. kadr i płac.

e-mail:  b.cieslik@poradnia-wejherowo.pl

Barbara Riegel – specjalista ds. administracyjno-ekonomicznych.

 e-mail:  b.riegel@poradnia-wejherowo.pl

Kamila Alfuth – specjalista ds. administracyjno-ekonomicznych.

 e-mail:  k.alfuth@poradnia-wejherowo.pl

mgr Katarzyna Dampc - samodzielny referent ds. administracyjnych.

 e-mail:  k.dampc@poradnia-wejherowo.pl

Marek  Kierznikiewicz - kierownik gospodarczy.

 e-mail:  gospodarczy@poradnia-wejherowo.pl

 e-mail:  zamowienia@poradnia-wejherowo.pl

 


 

PPP Rumia

DYREKTOR

mgr Grażyna Dzida – Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie, psycholog kliniczny (specjalizacja: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży),  trener TUS. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, edukacyjnego i pośrednictwa pracy, Studium Psychologii i Psychoterapii Integratywnej, jak również kursy między innymi z pomocy socjoterapeutycznej dzieciom i młodzieży, przemocy, komunikacji z dzieckiem.W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi konsultacje indywidualne dla młodzieży oraz rodziców m.in. w zakresie funkcjonowania społecznego i emocjonalnego, zaburzeń wieku rozwojowego, przyczyn niepowodzeń szkolnych, dojrzałości szkolnej. Współprowadzi spotkania Sieci psychologów i pedagogów, którzy pracują w szkołach.

 

e-mail: g.dzida@poradnia-wejherowo.pl

 

PSYCHOLODZY

mgr Ewa Panowska-Białoś – mgr psychologii, nauczyciel mianowany, psycholog kliniczny (specjalizacja: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży). Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz kursy między innymi z zakresu terapii systemowej, terapii par i małżeństw, terapii mutyzmu wybiórczego, choreoterapii. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi konsultacje indywidualne i rodzinne, zajęcia psychoedukacyjne „Szkoła Rodziców” oraz zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.


e-mail:e.panowska-bialos@poradnia-wejherowo.pl

mgr Violetta Tarwacka – psycholog (absolwentka kierunku Psychologia na Uniwersytecie Gdańskim), dyplomowany terapeuta zaburzeń Integracji Sensorycznej ( certyfikat wydany przez PSTIS 2008), konsultant metody A.Tomatisa. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego. Oceną rozwoju psychomotorycznego dziecka, dysleksji, przyczyn trudności szkolnych, dojrzałości szkolnej, trudności emocjonalnych dziecka. Prowadzi diagnozę i terapię zaburzeń Integracji Sensorycznej. Zajęcia rozwojowe dla małych dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Dla rodziców i nauczycieli konsultacje indywidualne i rodzinne. Zajęcia grupowe terapeutyczno-psychoedukacyjne dla rodziców małych dzieci „Szkoła Rodziców”. Warsztaty edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

e:mail: v.tarwacka@poradnia-wejherowo.pl

mgr Małgorzata Klimaszewska – Psycholog. Psychoterapeuta. Szkoliła się w psychoterapii poznawczo-behawioralnej u specjalistów z Oxford Cognitive Therapy Centre; nurt terapii poznawczej uważa za najbardziej efektywny. Specjalizuje się też w terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu.  Za bardzo cenne uważa podejście systemowe, w pracy korzysta  z systemowego rozumienia rodziny i zespołu klasowego. Bardzo ceni sobie w pracy terapeutycznej i psychoedukacyjnej podejście NonViolence Communication Marshalla Rosenberga. Trener rozwoju osobistego i biznesu. Ekspert z listy MEN do spraw awansu nauczycieli.Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą z różnorakimi trudnościami emocjonalnymi, a także problemami psychosomatycznymi itp. Prowadzi też zajęcia grupowe terapeutyczno-psychoedukacyjne dla rodziców.  Tłumaczy książki z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej przeznaczone dla terapeutów oraz książki samopomocy w tym nurcie z cyklu „Książki na Receptę” rekomendowanego przez Brytyjskie Ministerstwo Zdrowia.


e-mail: m.klimaszewska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Martyna Kinal – psycholog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego szkolenia w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, trener TUS. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego – m.in. w zakresie funkcjonowania społecznego i emocjonalnego, zaburzeń wieku rozwojowego, przyczyn niepowodzeń szkolnych, dojrzałości szkolnej, intelektu oraz prowadzi konsultacje dla Rodziców.

e-mail: m.kinal@poradnia-wejherowo.pl

mgr Maja Stefaniszyn – Ukończyła studia magisterskie na wydziale psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych z Seksuologii Klinicznej. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, w spektrum autyzmu oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajmuje się diagnozą psychologiczną dotyczącą oceny rozwoju dziecka, trudnościami emocjonalnymi dziecka oraz prowadzi konsultacje dla rodziców.   

e-mail: m.stefaniszyn@poradnia-wejherowo.pl

mgr Iwona Kołek – psycholog.

e-mail: i.kolek@poradnia-wejherowo.pl

 

 

PEDAGODZY:

mgr Katarzyna Toczek – nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej; zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Prowadzi terapię grupową Ruchu Rozwijającego V. Sherborne oraz terapię Integracji Sensorycznej.


e-mail: k.toczek@poradnia-wejherowo.pl

mgr Ewa Wegner – Pedagog, nauczyciel mianowany. Ukończone studia podyplomowe w zakresie socjoterapii, profilaktyki, diagnozy i terapii dzieci krzywdzonych w tym seksualnie, kurs kwalifikacyjny z zakresu mediacji. Mediator sądowy (przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku), społeczny kurator rodzinny przy Sądzie Rodzinnym w Gdyni. Zajmuje się diagnozą trudności szkolnych (w tym w zakresie matematyki), terapią dyskalkulii, mediacjami rodzinnymi i rówieśniczymi oraz socjoterapią.

e-mail: e.wegner@poradnia-wejherowo.pl

mgr Beata Małyga – pedagog – terapeuta, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel dyplomowany; ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci z trudnościami w nauce; prowadzi terapię pedagogiczną dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu; terapię ręki oraz terapię pedagogiczną małego dziecka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju; wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli w ramach programu edukacyjnego ”Szkoła dla Rodziców” oraz „Akademia Nauczyciela”.


e-mail: b.malyga@poradnia-wejherowo.pl

mgr Magdalena Kramkowska -oligofrenopedagog, doświadczony nauczyciel wychowania przedszkolnego. Certyfikowany diagnosta ADOS-2, trener TUS, trener Metody Warnkego, terapeuta ręki. Zajmuje się również korekcją wad postawy dzieci i młodzieży. Absolwentka Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Sopocie oraz Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. W Poradni zajmuje się prowadzeniem badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ponadto prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, TUS oraz współprowadzi spotkania sieci psychologów i pedagogów, którzy pracują w szkołach.

e-mail: m.kramkowska@poradnia-wejherowo.pl

LOGOPEDZI:

mgr Danuta Gimińska – nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, neurologopeda. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie logopedii, neurologopedii, zarządzania oświatą. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami rozwoju kompetencji językowych.

e-mail: d.giminska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Iwona Byczke-Walentynowicz – logopeda, nauczyciel dyplomowany. Ukończone studia podyplomowe UG w zakresie neurologopedii, surdologopedii i wczesnej interwencji logopedycznej. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej i opóźnionym rozwojem mowy.

e-mail:i.byczke-walentynowicz@poradnia-wejherowo.pl

mgr Karolina Chmiel – logopeda, absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie surdologopedii i neurologopedii. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem, opóźnionym rozwojem mowy oraz zaburzeniami kompetencji językowych o podłożu neurologicznym. Prowadzi grupowe zajęcia logorytmiczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.    

e-mail: k.chmiel@poradnia-wejherowo.pl

mgr Joanna Kieda – logopeda, terapeutka ręki, trenerka TUS, nauczycielka języka polskiego, teatrolożka; w pracy terapeutycznej staram się łączyć wszystkie swoje kompetencje, by wspierać rozwój podopiecznych, inspirować ich i motywować; w pracy diagnostycznej poza narzędziami standaryzowanymi pomaga mi uważność na drugiego człowieka.

e-mail: j.kieda@poradnia-wejherowo.pl

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

mgr Kamila Burchacz – specjalista ds. administracyjno-ekonomicznych.
e-mail: m.domarus@poradnia-wejherowo.pl

Magdalena Domarus – specjalista ds. administracyjno-ekonomicznych.
e-mail: m.domarus@poradnia-wejherowo.pl

Małgorzata Kąpielska – referent.
e-mail: m.kapielska@poradnia-wejherowo.pl