Oferta Rumia

 

OFERTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2019 / 2020

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych w Wejherowie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rumi ul Pomorska 3, tel. 058 671  09  56

www.poradnia-wejherowo.pl

DZIECI I MŁODZIEŻ – POMOC INDYWIDUALNA

RODZAJ ZAJĘĆ ZAKRES
Diagnoza psychologiczna - intelektu
- osobowości
- funkcji szkolnych
- badania przesiewowe (wsparcie dla szkół w procesie badania)
- zaburzeń emocjonalnych
- zaburzeń psychicznych
- dojrzałości szkolnej
- zaburzeń rozwojowych małego dziecka
- trudności natury seksualnej
Diagnoza pedagogiczna - trudności edukacyjnych
- specyficznych trudności w nauce
- dojrzałości szkolnej trudności w nauce matematyki
Diagnoza logopedyczna - neurologopedyczna
- surdologopedyczna
- poziomu rozwoju kompetencji językowych (mowy, wymowy,
- umiejętności komunikacyjnych)
- badania przesiewowe
Diagnoza lekarska - na potrzeby rozpatrywanych procedur orzeczniczych
Inne diagnozy - integracji sensorycznej
- doradztwo zawodowe
- zaburzeń rozwojowych małych dzieci
- diagnoza funkcjonalna
- konsultacje fizjoterapeutyczne
Psychologiczne konsultacje i porady bez badań
Możliwość udzielania konsultacji psychologicznych
w języku
angielskim
- porady wychowawcze
- konsultacje o charakterze terapeutycznym (problemy emocjonalne – lęki, nieśmiałość, zaniżona samoocena, radzenie sobie z trudnymi emocjami, konflikty w rodzinie, trudności seksualne, problemy dzieci przewlekle chorych, rozwód/ separacja rodziców)
- konsultacje seksuologiczne
- konsultacje interwencyjne
- porady dotyczące wspomagania dziecka w karierze szkolnej
- porady w zakresie stymulowania rozwoju małego dziecka
- poradnictwo dotyczące właściwego wyboru zawodu i preorientacji zawodowej
- inne, według zgłoszeń
Pedagogiczne konsultacje i porady bez badań - porady dotyczące wspomagania dziecka w karierze szkolnej
- porady dotyczące wspierania dziecka w nauce czytania i pisania
- porady w zakresie stymulowania rozwoju małego dziecka
Logopedyczne konsultacje i porady bez badań - porady w zakresie stymulowania rozwoju mowy małego dziecka
- porady w zakresie terapii wad wymowy
- porady w zakresie usprawniania funkcji pokarmowych
Zajęcia terapeutyczne - integracji Sensorycznej- SI
- metodą Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
- terapia pedagogiczna
- terapia pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju
- terapia ręki
- zajęcia grupowe stymulujące prawidłowy rozwój dziecka z elementami Metody Dobrego Startu
- zajęcia wspomagające rozwój ogólny i wyrównujące opóźnienia w sferze emocjonalnej i społecznej dla dzieci w wieku 3-8 lat zagrożonych nieprawidłowym rozwojem
- terapia trudności matematycznych
- terapia logopedyczna
- terapia neurologopedyczna grupa psychoedukacyjno-terapeutyczna dla dzieci nieśmiałych z klas IV-V

grupowe zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej –„Ślimaczki” – wspomaganie rozwoju mowy dla dzieci z uszkodzonym słuchem
Doradztwo zawodowe - indywidualne badania predyspozycji i zainteresowań zawodowych
- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
RODZICE  
RODZAJ ZAJĘĆ ZAKRES
Warsztaty - Szkoła Rodziców
- Szkoła dla Rodziców małych dzieci
- Warsztat dla rodziców dzieci przedszkolnych
- „ Mądrość emocjonalna” – NVC oraz elementy terapii poznawczej
- Grupa psychoedukacyjno- terapeutyczna NVC
- Grupa psychoedukacyjna „Psychologiczne SPA”
- „Rodzicu, do dzieła!” – program psychoedukacyjno-terapeutyczny dla Rodziców dzieci z problemami emocjonalnymi
Konsultacje - Indywidualne, dotyczące problemów wychowawczych, rozwojowych i emocjonalnych( lęki, nieśmiałość, problemy rozwojowe, trudności szkolne, problemy seksualne dzieci, konflikty w rodzinie, rozwód/separacja rodziców i inne)
- Rodzinne, par i małżeństw o charakterze terapeutycznym lub mediacyjnym (także w czasie rozwodu/separacji)
- Indywidualne dla rodziców dzieci objętych terapią na terenie PPP w Rumi
- Logopedyczne
- Pedagogiczne dotyczące trudności w czytaniu i pisaniu
- Pedagogiczne zawierające wskazówki do pracy edukacyjnej z dzieckiem w domu
- Dotyczące wspomagania dziecka w karierze szkolnej
- Związane z wyborem dalszej drogi kształcenia ich dzieci
Prelekcje i zajęcia edukacyjne
- Łatwe czytanie i pisanie
- Dojrzałość szkolna
- Seksualność ucznia na różnych etapach edukacyjnych
- Stymulacja rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym
- Depresja wśród dzieci i młodzieży
- Jak dbać o zdrowie psychiczne dziecka
- Wpływ choroby przewlekłej na sytuację szkolną i domową dziecka
SZKOŁA  
RODZAJ ZAJĘĆ ZAKRES
Warsztaty dla uczniów - Profilaktyka przemocy
- Profilaktyka zachowań trudnych
- Zintegrujmy naszą klasę
- O dziewczętach dla dziewcząt
- Logopedia przez zabawę
- Życie seksualne człowieka
- Radzenie sobie z trudnymi emocjami, techniki radzenia sobie ze stresem.
- Nieinwazyjne sposoby komunikacji oraz rozładowywanie trudnych emocji w kontaktach z innymi osobami.
- „Empatyczny lider” – dla uczniów klas VI-VII SP
- Inne wg zgłoszeń
Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli
- Akademia Nauczyciela
- Mediacje
- Seksualność ucznia na różnych etapach edukacyjnych
- Bulling i mobbing w szkole- jak rozpoznać, że dziecka doświadcza przemocy
- Dziecko zdolne
- Stymulacja rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym
- Mutyzm
- Moje dziecko jest nieśmiałe
- Rodzic w szkole- jak z przeciwnika zrobić sojusznika.
- Satysfakcjonująca współpraca z rodzicami
- Wypalenie zawodowe – czyli o tym, jak przeżyć w pracy i nie zwariować.
- Jak wspierać dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole.
- Dojrzałość szkolna– rola rodziny i placówki w przygotowaniu dziecka do szkoły
- Depresja wśród dzieci i młodzieży
- Jak dbać o zdrowie psychiczne dziecka
- Wpływ choroby przewlekłej na sytuację szkolną i domową dziecka
- Wpływ rozwodu/separacji/silnych konfliktów między rodzicami na dziecko
- Rozwiązywanie konfliktów w klasie
- Grupa psychoedukacyjna Non Violent Communication
- „Metoda wspólnej sprawy” – zajęcia dla specjalistów szkolnych/nauczycieli z zakresu pracy z przemocą rówieśniczą (prezentacja podejścia i spotkania superwizyjne)
- „Awans. Jak najlepiej przygotować się na spotkanie z komisję” – zajęcia dla specjalistów szkolnych/nauczycieli
- „Przeciwdziałanie wypaleniu” – zajęcia dla specjalistów szkolnych/nauczycieli
Sieci współpracy i samokształcenia Cykliczne spotkania dla:
- psychologów i pedagogów
- logopedów
- doradców kariery zawodowej
Konsultacje - Konsultacje dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów na terenie Poradni zgodnie ze zgłaszanymi problemami
- Wspieranie nauczycieli w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi wybitnie zdolnymi
Interwencje w sytuacji kryzysu w szkole Na bieżąco, zgodnie ze zgłaszanymi problemami
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY