piątek, 26 luty 2021 15:15

Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna od 1 września 2016 roku bierze udział w projekcie europejskim

Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych od dnia 01 września 2016 roku bierze udział w projekcie europejskim:

Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

 

W ramach projektu w Powiecie Wejherowskim powołany został koordynator edukacyjno-zawodowy. Zadaniem koordynatora jest utworzenie oraz prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla szkolnych doradców edukacyjno-zawodowych z pięciu szkół ponadgimnazjalnych z obszaru powiatu:

 •  Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł w Wejherowie.
 •  Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie.
 • Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie.
 • Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi.
 • Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie.

Konsultacje indywidualne z powiatowym koordynatorem edukacyjno-zawodowym

na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie

odbywają się we wtorki w godzinach 13.00 – 16.00 w gabinecie nr 309.

Serdecznie zapraszamy!


Aktualności z prowadzonego projektu


OFERTA POWIATOWEGO KOORDYNATORA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zapraszam doradców zawodowych oraz osoby pełniące tą funkcję z polecenia dyrektora do udziału w cyklicznych spotkaniach Sieci Doradców Edukacyjno – Zawodowych Powiatu Wejherowskiego w celu wzbogacania warsztatu pracy, pogłębienia współpracy, rozwoju, doskonalenia zawodowego, wymiany doświadczeń oraz dzielenia się dobrymi praktykami.

Zapraszam uczniów do udziału:

 • w indywidualnych konsultacjach oraz sesjach doradczych na których wspólnie przeprowadzimy analizę potencjału zawodowego poprzez określenie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz diagnozę predyspozycji, możliwości i zainteresowań.

 • w grupowych zajęciach warsztatowych wspierających kształtowanie i rozwój „Kompetencji Kluczowych”, które są niezwykle przydatne do odniesienia sukcesu na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Oferuję wsparcie rodziców uczniów oraz opiekunów i nauczycieli w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej swoich podopiecznych oraz w procesie rekrutacji.

Zapraszam dyrektorów, psychologów, pedagogów szkolnych oraz członków Rad Pedagogicznych
do udziału w szkoleniach z zakresu:

 • tworzenia i wdrażania „Programu Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zgodnie z zapisami nowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych

 • Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i możliwości jego wykorzystania w pracy z uczniem
  w planowaniu kariery zawodowej.

Czytany 420 razy