wtorek, 24 październik 2023 17:21

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

  • Zasady przyznawania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to specjalistyczne zajęcia, którymi obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia
u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Zasady organizacji tychże zajęć, a także kwalifikacji do nich i to, jak przebiegają, określone zostały
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Podstawą do objęcia dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jakie dzieci mogą skorzystać z wczesnego wspomagania rozwoju?

Każdemu dziecku, u którego stwierdzona zostanie jakaś niepełnosprawność lub inne zaburzenie rozwoju zagrażające wystąpieniu niepełnosprawności przysługuje możliwość uczęszczania na zajęcia WWR.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania przyznaje się na podstawie wniosku rodzica/opiekuna prawnego  o wydanie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z dołączoną dokumentacją:

  • zaświadczenie lekarza specjalisty lub/i stwierdzające opóźnienie/zaburzenie/niepełnosprawność, które jest podstawą do wydania opinii WWRD. Konieczne jest, aby lekarz wyszczególnił rodzaj zaburzenia lub niepełnosprawności:
  • uszkodzenia wzroku (np. niedowidzenie),
  • uszkodzenia słuchu (np. niedosłuch),
  • niepełnosprawność umysłową,
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
  • opóźnienie rozwoju mowy,
  • nieprawidłowości rozwoju ruchowego w tym afazję,
  • Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka wydane przez PCPR,
  • Posiadane opinie z placówek oświatowych (przedszkole, żłobek, inne)

Zaburzenia SI nie są podstawą do wydawania WWRD!


 
 
 Regulamin zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie: [Pobierz]
Czytany 1509 razy