Doradztwo zawodowe (16)

 
Zaproszenie na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych Powiatu Wejherowskiego w dniu 21 czerwca 2023 roku.
 
Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu Wejherowskiej Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych, które odbędzie się dnia 21 czerwca 2023 roku w godzinach 10.30 - 13.00, w siedzibie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.
 
Cel Naszego Spotkania:
 
Przybliżenie uczestnikom spotkania wybranych zapisów Zintegrowanej Strategii Umiejętości 2030 w kontekście doradztwa zawodowego oraz możliwości skorzystania ze wsparcia specjalistycznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – projekt OWIT.
 
 
Ramowa agenda spotkania Naszej Sieci: [pobierz]

Zaproszenie na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych Powiatu Wejherowskiego z przedstawicielami Regionalnej Izby Przedsiębiorców „Norda-Biznes” w dniu 13 kwietnia 2023 roku.

 

 

W załączniku oficjalne zaproszenie: POBIERZ

Zaproszenie na inauguracyjne spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych Powiatu Wejherowskiego w dniu 19 października 2022.

 

Oficjalne zaproszenie [pobierz]

Zaproszenie na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych Powiatu Wejherowskiego w dniu 26 października 2023 roku.
 
 
W załączniku oficjalne zaproszenie: POBIERZ

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych.

Cel działań sieci doraców:
- wymiana doświadczeń - „dobrych praktyk”
- wzajemne wsparcie
- opracowanie wspólnych rozwiązań
- podnoszenie kompetencji własnych
- nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół
- współpraca ze środowiskiem lokalnym

Uczestnicy: doradcy edukacyjno - zawodowi ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Wejerowskiego
Czas trwania zajęć: 3 h

Szczegóły w załacoznym dokumencie [POBIERZ]

Oferta z zakresu doradztwa zawodowego dla klientów

Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejehrowie w roku szkolnym 2022/2023.

 

Zapraszam doradców zawodowych do udziału w cyklicznych spotkaniach Sieci Doradców Edukacyjno – Zawodowych Powiatu Wejherowskiego w celu wzbogacania warsztatu pracy, pogłębienia współpracy, rozwoju, doskonalenia zawodowego, wymiany doświadczeń oraz dzielenia się dobrymi praktykami.


Zapraszam uczniów do udziału:
- w indywidualnych konsultacjach oraz sesjach doradczych na których wspólnie przeprowadzimy analizę potencjału zawodowego poprzez określenie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz diagnozę predyspozycji, możliwości i zainteresowań.
- w grupowych zajęciach warsztatowych wspierających kształtowanie i rozwój „Kompetencji Kluczowych”, które są niezwykle przydatne do odniesienia sukcesu na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Oferuję wsparcie rodziców uczniów oraz opiekunów i nauczycieli w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej swoich podopiecznych oraz w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Zapraszam szkolnych doradców zawodowych do udziału spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia oraz specjalistów szkolnych i członków Rad Pedagogicznych ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w szkoleniach z zakresu:
- Tworzenia i wdrażania „Programu Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zgodnie z zapisami nowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych
- Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i możliwości jego wykorzystania w pracy z uczniem w planowaniu ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego.
- Szkolenia dla klientów Poradni dostosowane do zmieniających się potrzeb i sytuacji na rynku pracy.

FOTORELACJE –wspomnienia ze spotkań przed pandemią COVID 19:

Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Wejherowie na ostatnim przed pandemią COVID 19 stacjonarnym spotkaniu Naszej Sieci  w lutym 2020 roku.

Na inauguracyjnym spotkaniu sieci doradców edukacyjno-zawodowych z Powiatu Wejherowskiego dnia 09 października 2018 roku sporo się wydarzyło, a mianowicie:
  • Autoprezentacja nowych członków sieci doradców oraz powiatowego koordynatora edukacyjno-zawodowego.
  • Omówienie priorytetów polityki oświatowej w roku szkolnym 2018/2019, a zwłaszcza kształcenia zawodowego opartego na ścisłej współpracy z pracodawcami oraz rozwój doradztwa zawodowego.
  • Określenie celów i ustalenie harmonogramu spotkań siei doradców w roku szkolnym 2018/2019.
W styczniu 2019 roku zainicjowana została współpraca sieci doradców edukacyjno-zawodowych z Powiatu Wejherowskiego z przedstawicielami Regionalnej Izby Przedsiębiorców – Norda Biznes. Powiatowy koordynator edukacyjno-zawodowy we współpracy z Dyrektorem
Spotkanie sieci doradców edukacyjno-zawodowych w dniu 09 stycznia 2019 roku było poświęcone merytorycznemu przygotowaniu się do inauguracyjnego spotkania z przedstawicielami lokalnego rynku pracy.Spotkanie sieci doradców edukacyjno-zawodowych w dniu 09 stycznia 2019 roku było poświęcone merytorycznemu przygotowaniu się do inauguracyjnego spotkania z przedstawicielami lokalnego rynku pracy.W ramach przygotowań do spotkania z pracodawcami koordynator powiatowy poprowadził zajęcia warsztatowe „Kształcenie zawodowe oparte