Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna od 1 września 2016 roku bierze udział w projekcie europejskim

Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych od dnia 01 września 2016 roku bierze udział w projekcie europejskim:

Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

W ramach projektu w Powiecie Wejherowskim powołany został koordynator edukacyjno-zawodowy. Zadaniem koordynatora jest utworzenie oraz prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla szkolnych doradców edukacyjno-zawodowych z pięciu szkół ponadgimnazjalnych z obszaru powiatu:

 •  Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł w Wejherowie.
 •  Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie.
 • Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie.
 • Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi.
 • Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie.

 

 

Konsultacje indywidualne z powiatowym koordynatorem edukacyjno-zawodowym

na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie

odbywają się we wtorki w godzinach 13.00 – 16.00 w gabinecie nr 309.

Serdecznie zapraszamy!


Aktualności z prowadzonego projektu

 


OFERTA POWIATOWEGO KOORDYNATORA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zapraszam doradców zawodowych oraz osoby pełniące tą funkcję z polecenia dyrektora do udziału w cyklicznych spotkaniach Sieci Doradców Edukacyjno – Zawodowych Powiatu Wejherowskiego w celu wzbogacania warsztatu pracy, pogłębienia współpracy, rozwoju, doskonalenia zawodowego, wymiany doświadczeń oraz dzielenia się dobrymi praktykami.

Zapraszam uczniów do udziału:

 • w indywidualnych konsultacjach oraz sesjach doradczych na których wspólnie przeprowadzimy analizę potencjału zawodowego poprzez określenie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz diagnozę predyspozycji, możliwości i zainteresowań.

 • w grupowych zajęciach warsztatowych wspierających kształtowanie i rozwój „Kompetencji Kluczowych”, które są niezwykle przydatne do odniesienia sukcesu na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Oferuję wsparcie rodziców uczniów oraz opiekunów i nauczycieli w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej swoich podopiecznych oraz w procesie rekrutacji.

Zapraszam dyrektorów, psychologów, pedagogów szkolnych oraz członków Rad Pedagogicznych
do udziału w szkoleniach z zakresu:

 • tworzenia i wdrażania „Programu Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zgodnie z zapisami nowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych

 • Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i możliwości jego wykorzystania w pracy z uczniem
  w planowaniu kariery zawodowej.

 


 Współpraca sieci doradców edukacyjno-zawodowych z Powiatu Wejherowskiego z przedstawicielami .

W styczniu 2019 roku zainicjowana została współpraca sieci doradców edukacyjno-zawodowych z Powiatu Wejherowskiego z przedstawicielami Regionalnej Izby Przedsiębiorców – Norda Biznes. Powiatowy koordynator edukacyjno-zawodowy we współpracy z Dyrektorem Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie zorganizował spotkania robocze z Prezesem Izby – Panem Markiem Kwiatkowskim oraz członkami Zarządu Nordy Biznes w celu ustalenia możliwych form i zasad współpracy z siecią doradców edukacyjno-zawodowych. 


 

Spotkanie sieci doradców zawodowych z Powiatu Wejherowskiego

Spotkanie sieci doradców edukacyjno-zawodowych w dniu 09 stycznia 2019 roku było poświęcone merytorycznemu przygotowaniu się do inauguracyjnego spotkania z przedstawicielami lokalnego rynku pracy.

W ramach przygotowań do spotkania z pracodawcami koordynator powiatowy poprowadził zajęcia warsztatowe „Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami i rozwój doradztwa zawodowego jako jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019”.
Efektem warsztatów i pracy zespołowej członków sieci doradców zawodowych w Powiecie wejherowskim była „Diagnoza możliwych obszarów i form efektywnej współpracy sieci doradców edukacyjno-zawodowych powiatu wejherowskiego z przedstawicielami lokalnego rynku pracy”.

 


 

Spotkanie sieci doradców zawodowych z Powiatu Wejherowskiego

Podczas spotkania sieci doradców zawodowych z Powiatu Wejherowskiego dnia 25 października 2018 roku miały miejsce następujące wydarzenia:

 • Przeprowadzenie przez koordynatora powiatowej sieci warsztatów: „Tworzenie Programu Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkołach nowego ustroju w świetle zapisów Rozporządzenia MEN z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie doradztwa zawodowego ” Warsztaty obejmowały analizę wybranych regulacji prawnych dotyczących realizacji doradztwa zawodowego pdfw szkołach starego i nowego ustroju oraz przygotowanie w grupach fragmentów niezbędnej dokumentacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
 • Przekazanie członkom sieci znowelizowanych i nowo utworzonych aktów regulujących funkcjonowanie doradztwa zawodowego oraz elektronicznej wersji przykładowych programów realizacji WSDZ.
 • Zaplanowanie działań sieci doradców zawodowych przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu kampanii promującej świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw na terenie powiatu wejherowskiego.

 

Inauguracyjne spotkanie sieci doradców edukacyjno-zawodowych z Powiatu Wejherowskiego

Na inauguracyjnym spotkaniu sieci doradców edukacyjno-zawodowych z Powiatu Wejherowskiego dnia 09 października 2018 roku sporo się wydarzyło, a mianowicie:

 • Autoprezentacja nowych członków sieci doradców oraz powiatowego koordynatora edukacyjno-zawodowego.
 • Omówienie priorytetów polityki oświatowej w roku szkolnym 2018/2019, a zwłaszcza kształcenia zawodowego opartego na ścisłej współpracy z pracodawcami oraz rozwój doradztwa zawodowego.
 • Określenie celów i ustalenie harmonogramu spotkań siei doradców w roku szkolnym 2018/2019.
 • Dyskusja o problemach i wypracowanie rekomendacji do dalszego rozwoju sieci.

Zapoznanie członków sieci z materiałami zaprezentowanymi podczas konferencji „Okiem praktyka” – inspirujące trendy w doradztwie zawodowym zorganizowanej przez Pomorską Sieć Doradców Zawodowych w dniu 20 września 2018 roku.

Trendy i inspiracje w doradztwie zawodowym:

 • Action Learning jako forma grupowego coachingu kariery
 • Wykorzystanie idei uczenia się przez całe życie /Lifelong Learning/ w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – jako strategicznego podejścia do nabywania kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy.
 • Style myślenia FRIS.
 • Escape room i gry edukacyjne jako nowatorskie narzędzia w doradztwie zawodowym.
 • Przekazanie członkom sieci elektronicznej i papierowej wersji znowelizowanych i nowo utworzonych aktów regulujących funkcjonowanie doradztwa zawodowego. 

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie

W dniu 15 listopada 2018 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie odbyły się Targi Pracy. Powiatowy koordynator współpracował przy organizacji imprezy z pracownikiem Punktu Pośrednictwa Pracy w Wejherowie oraz doradcą edukacyjno-zawodowym PZS nr 3 w Wejherowie. Podczas „Targów Pracy” uczniowie z Powiatu Wejherowskiego mieli okazję spotkania się z przedstawicielami lokalnego rynku pracy, uczelni oraz mieli okazję do skorzystania z porad indywidualnych oraz zajęć warsztatowych z zakresu doradztwa zawodowego z zakresu kompetencji kluczowych, w tym efektywnej komunikacji, sposobów skutecznego uczenia się, kształtowania ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zmian na lokalnym i pomorskim rynku pracy.

 


 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W dniach od 13 do 16 listopada 2018 roku odbył się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Na spotkaniu sieci w dniu 25 października 2018 roku odbyła się analiza możliwego przebiegu wydarzenia, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie współpracy sieci doradców edukacyjno-zawodowych w planowaniu, organizacji i przeprowadzeniu kampanii promującej świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw na terenie Powiatu Wejherowskiego.

 


 

05.12.2017 r.

Na grudniowym spotkaniu sieci zaproszonym gościem była pani Paula Ciecholińska, pośrednik pracy, która zaprezentowała ofertę usług i aktualnych projektów proponowanych  przez Punkt Pośrednictwa Pracy w Wejherowie. Uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń, a także zapoznania się bliżej ze szczegółową ofertą Punktu skierowaną m.in. do przyszłych absolwentów szkół.

W drugiej części spotkania pani Karolina Pobłocka, doradca edukacyjno-zawodowy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie przeprowadziła  dla sieci doradców warsztaty z tematyki „Dress code w biznesie”.

Podsumowaniem spotkania była dyskusja doradców o nadchodzących i minionych wydarzeniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.


Dnia 13.10.2017r. odbyło się  spotkanie sieci współpracy szkolnych doradców edukacyjno-zawodowych.

Zaproszonym gościem była pani Małgorzata Kasprzyk, doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, która przedstawiła prezentację nt. „Usługi i instrumenty rynku pracy oferowane przez PUP w Wejherowie”.
Uczestnicy zdobyli wiedzę m.in. na temat: staży, szkoleń, refundacji skierowanych dla absolwentów szkół czy dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, a także ogólnych zasad rejestracji w Urzędzie.

Kolejno, wypracowano warunki wzajemnej współpracy  sieci z PUP.

Spotkanie stworzyło okazję do dyskusji na forum, na temat realizacji działań doradczych obu instytucji.

Druga część spotkania poświęcona została opracowaniu ulotki promującej doradztwo edukacyjno-zawodowe w powiecie wejherowskim.

Na zakończenie doradcy wspólnie zatwierdzili program doradczy „Moja kariera-marzenia do spełnienia”.

 


Dnia 13.10.2017r. odbyło się  spotkanie sieci współpracy szkolnych doradców edukacyjno-zawodowych.

Zaproszonym gościem była pani Małgorzata Kasprzyk, doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, która przedstawiła prezentację  nt. „Usługi i instrumenty rynku pracy oferowane przez PUP w Wejherowie”.
Uczestnicy zdobyli wiedzę m.in. na temat: staży, szkoleń, refundacji skierowanych dla absolwentów szkół czy dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, a także ogólnych zasad rejestracji w Urzędzie.

Kolejno, wypracowano warunki wzajemnej współpracy  sieci z PUP.

Spotkanie stworzyło okazję do dyskusji na forum, na temat realizacji działań doradczych obu instytucji.

Druga część spotkania poświęcona została opracowaniu ulotki promującej doradztwo edukacyjno-zawodowe w powiecie wejherowskim.

Na zakończenie doradcy wspólnie zatwierdzili program doradczy „Moja kariera-marzenia do spełnienia”.


 Pierwszy raz, po wakacyjnej przerwie odbyło się w poradni spotkanie sieci współpracy szkolnych doradców edukacyjno-zawodowych.

W nowym roku szkolnym temat przewodni sieci brzmi: „Poradnictwo indywidualne- innowacja pracy szkolnego doradcy edukacyjno-zawodowego poprzez wzbogacenie o nowe metody  i narzędzia dydaktyczne”.

Na początek, Pani Barbara Kocyła, doradca edukacyjno-zawodowy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przeprowadziła warsztaty  pt. „Ramy kwalifikacji i zmiany w podstawie programowej”. Po prezentacji uczestnicy mieli okazję poznać  ćwiczenie z budowania prawidłowej komunikacji interpersonalnej, które mogą wykorzystać w warsztatach grupowych z młodzieżą. Otrzymali również materiały szkoleniowe.

Druga część spotkania poświęcona została omówieniu aktualnych spraw sieci,
m.in. zaplanowaniu szczegółowych działań na br. szkolny. Dyskutowano także nad listą potrzeb
w zakresie indywidualnego poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

Na zakończenie doradcy otrzymali opracowane przez koordynatora sieci bazy danych różnych instytucji wraz z adresami i opisem m.in. Uczelni Wyższych, szkół policealnych, instytucji szkoleniowych, adresów stron internetowych z ofertami pracy, a także zbioru ćwiczeń do wykorzystania w indywidualnym poradnictwie edukacyjno-zawodowym.

W spotkaniu uczestniczyli również doradcy z: Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Wejherowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Redzie. Było ono doskonałą okazją do integracji różnych środowisk oraz wymiany doświadczeń.

Kolejne spotkanie sieci zaplanowano na październik.


 W dniu 12.06.2017r. odbyło się spotkanie podsumowujące pracę sieci szkolnych doradców edukacyjno-zawodowych w roku szkolnym 2016/2017.

Na wstępie przybliżono zrealizowane działania, a więc przede wszystkim budowę projektu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego oraz m.in. spotkania z zaproszonymi ekspertami, udział w konferencjach i seminariach, a także prace nad opracowaniem programu doradczego.

Następnie doradcy dyskutowali nad zmianami, które mogłyby usprawnić funkcjonowanie sieci w przyszłym roku szkolnym.

Na zakończenie podjęto rozmowę dotyczącą tematyki na rok szkolny 2017/2018. Doradcy ustalili jako wstępną propozycję: „Coaching w doradztwie edukacyjno-zawodowym”.

 


 

„Spotkanie wdrożeniowo-sprawozdawcze. Organizacja systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu wejherowskiego”

Spotkanie odbyło się 27 kwietnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.  Gośćmi byli przedstawiciele różnych Instytucji, m.in. Urzędu Marszałkowskiego, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, doradcy edukacyjno-zawodowi.

Celem spotkania było przedstawienie bilansu dotychczasowych działań sieci doradców edukacyjno-zawodowych, przedstawienie wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów ostatnich klas szkół zawodowych oraz technikum na przełomie października/listopada 2016 roku, poznanie potrzeb i opinii młodzieży o doradztwie edukacyjno-zawodowym, a także prezentacja projektów Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego.

Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Wejherowie, pan Wojciech Rybakowski powitał przybyłych gości oraz opowiedział o realizowanym od września 2016 roku  w powiecie wejherowskim projekcie:

3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej
w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

Dyrektorzy szkół w trakcie spotkania otrzymali przygotowane przez doradców edukacyjno-zawodowych projekty Wewnątrzszkolnym Systemów Doradztwa Zawodowego oraz wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych na terenie ich szkół.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów przedstawicieli różnych instytucji zewnętrznych, a także wysnucia wniosków do dalszej pracy doradców edukacyjno-zawodowych
na przyszłość.

 

 


 

Dnia 28 marca 2017 roku odbyło się spotkanie sieci doradców edukacyjno-zawodowych. Zaproszonym gościem była pani mgr Agnieszka Pawłowska, psycholog oraz doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która przygotowała i poprowadziła warsztaty z tematyki: „Metody pracy z grupą”.

Warsztaty w swoim założeniu służyć miały podniesieniu kompetencji własnych doradców do pracy z uczniem.

Tematyka warsztatów oraz poruszane zagadnienia były doskonałą okazją do wymiany tzw. „dobrych praktyk”, ponieważ w trakcie  spotkania nawiązała się dyskusja w której doradcy dzielili się swoimi pomysłami  rozwiązywania konkretnych trudności w pracy z uczniem.

Druga część spotkania poświęcona została omówieniu  aktualnych spraw sieci, m.in. nadchodzącym wydarzeniom oraz propozycji planów sieci na przyszłość.

W ostatniej części spotkania podjęto dalsze etapy pracy nad przygotowaniem programu doradczego w szkołach ponadgimnazjalnych, które kontynuowane zostaną jeszcze na najbliższym spotkaniu zaplanowanym przez sieć na kwiecień.


 

Kolejne spotkanie sieci współpracy doradców edukacyjno-zawodowych odbyło się 9 lutego 2017r. Tym razem zaproszonym gościem była pani mgr Agnieszka Czyżewska-Kilimnik z Młodzieżowego Centrum Kariery w Luzinie, reprezentująca instytucje Ochotniczych Hufców Pracy. Celem spotkania było poznanie specyfiki pracy doradcy zawodowego z innej instytucji, zapoznanie z aktualnie realizowanymi projektami przez OHP, które są skierowane do przyszłych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, a przede wszystkim nawiązanie wzajemnej współpracy.

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty dotyczące modelu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole, przygotowane i prowadzone przez koordynatora sieci, w trakcie których uczestnicy pracowali nad dziewięcioma zagadnieniami. Na zakończenie  odbyła się prezentacja zasobów szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego i wymiana opinii.

Kolejne spotkanie sieci zaplanowano na marzec.

 

 

 


 

W dniu 14.12.2016r. na spotkaniu  sieci pojawił się zaproszony gość- pani mgr Alina Urbańska, szkolny doradca zawodowy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach, która przedstawiła prezentację na temat budowy Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz przeprowadziła warsztaty dla grupy doradców edukacyjno-zawodowych  z tego zakresu.

Spotkanie z ekspertem okazało się  być cennym źródłem wiedzy oraz wskazówek dla doradców do budowy WSDZ w szkole, jak również stworzyło możliwość poznania  specyfiki pracy doradcy zawodowego z innej instytucji oraz wzajemną wymianę doświadczeń.

Kolejne spotkanie sieci współpracy zaplanowano na luty 2017r.


Od października br. na terenie powiatu wejherowskiego działa sieć współpracy doradców edukacyjno-zawodowych, która została powoła na w ramach projektu :

3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

Do wspólnego zakresu zadań doradców w sieci należy:

 1. Opracowanie programu doradczego dla szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Wymiana doświadczeń.
 3. Wzajemne wsparcie.
 4. Gromadzenie, wymiana i aktualizacja informacji.
 5. Nawiązanie współpracy z Instytucjami wspierającymi Wewnątrzszkolny System Doradztwa.
 6. Zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami.
 7. Tworzenie innowacyjnych rozwiązań.
 8. Poszerzanie kompetencji (spotkania z ekspertami, konferencje, szkolenia).
 9. Ewaluacja podjętych wspólnie działań edukacyjno-zawodowych.

W skład sieci wchodzą doradcy edukacyjno-zawodowi z:

-Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Edmunda Roszczynialskiego nr 3 w Wejherowie

-Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie

-Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi  ORP Orzeł

-Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumii

-Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława  Kieturakisa w Wejherowie

Od października odbyły się  trzy spotkania robocze. Spotkania są doskonałą okazją do wymiany tzw. „dobrych praktyk”, wzajemnego wsparcia, ale również, dzięki współpracy stwarzają możliwość włączenia się w organizację i udział np. w minionym już  Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w ZSP nr 3 w Wejherowie.

Kolejne spotkanie odbędzie się w grudniu i pojawi się na nim zaproszony ekspert, który przedstawi prezentację dotyczącą przykładowych modeli budowy Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa oraz poprowadzi warsztaty dla doradców z tego zakresu.

Spotkania odbywają się na terenie Poradni. Nad organizacją i działaniami sieci czuwa koordynator – mgr Karolina Pobłocka.