Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna od 1 września 2016 roku bierze udział w projekcie europejskim:

Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej:

Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

W ramach projektu powołany został koordynator doradca, którego zadaniem jest  utworzenie oraz prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia  dla szkolnych doradców edukacyjno-zawodowych z pięciu szkół ponadgimnazjalnych  powiatu wejherowskiego.

 

Konsultacje indywidualne z doradcą edukacyjno-zawodowym
na terenie poradni odbywają się w poniedziałki
w godzinach 13.00 – 16.00 w pok. 309.

Serdecznie zapraszamy!


Aktualności z prowadzonego projektu

 


05.12.2017 r.

Na grudniowym spotkaniu sieci zaproszonym gościem była pani Paula Ciecholińska, pośrednik pracy, która zaprezentowała ofertę usług i aktualnych projektów proponowanych  przez Punkt Pośrednictwa Pracy w Wejherowie. Uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń, a także zapoznania się bliżej ze szczegółową ofertą Punktu skierowaną m.in. do przyszłych absolwentów szkół.

W drugiej części spotkania pani Karolina Pobłocka, doradca edukacyjno-zawodowy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie przeprowadziła  dla sieci doradców warsztaty z tematyki „Dress code w biznesie”.

Podsumowaniem spotkania była dyskusja doradców o nadchodzących i minionych wydarzeniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.


Dnia 13.10.2017r. odbyło się  spotkanie sieci współpracy szkolnych doradców edukacyjno-zawodowych.

Zaproszonym gościem była pani Małgorzata Kasprzyk, doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, która przedstawiła prezentację nt. „Usługi i instrumenty rynku pracy oferowane przez PUP w Wejherowie”.
Uczestnicy zdobyli wiedzę m.in. na temat: staży, szkoleń, refundacji skierowanych dla absolwentów szkół czy dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, a także ogólnych zasad rejestracji w Urzędzie.

Kolejno, wypracowano warunki wzajemnej współpracy  sieci z PUP.

Spotkanie stworzyło okazję do dyskusji na forum, na temat realizacji działań doradczych obu instytucji.

Druga część spotkania poświęcona została opracowaniu ulotki promującej doradztwo edukacyjno-zawodowe w powiecie wejherowskim.

Na zakończenie doradcy wspólnie zatwierdzili program doradczy „Moja kariera-marzenia do spełnienia”.

 


Dnia 13.10.2017r. odbyło się  spotkanie sieci współpracy szkolnych doradców edukacyjno-zawodowych.

Zaproszonym gościem była pani Małgorzata Kasprzyk, doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, która przedstawiła prezentację  nt. „Usługi i instrumenty rynku pracy oferowane przez PUP w Wejherowie”.
Uczestnicy zdobyli wiedzę m.in. na temat: staży, szkoleń, refundacji skierowanych dla absolwentów szkół czy dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, a także ogólnych zasad rejestracji w Urzędzie.

Kolejno, wypracowano warunki wzajemnej współpracy  sieci z PUP.

Spotkanie stworzyło okazję do dyskusji na forum, na temat realizacji działań doradczych obu instytucji.

Druga część spotkania poświęcona została opracowaniu ulotki promującej doradztwo edukacyjno-zawodowe w powiecie wejherowskim.

Na zakończenie doradcy wspólnie zatwierdzili program doradczy „Moja kariera-marzenia do spełnienia”.


 Pierwszy raz, po wakacyjnej przerwie odbyło się w poradni spotkanie sieci współpracy szkolnych doradców edukacyjno-zawodowych.

W nowym roku szkolnym temat przewodni sieci brzmi: „Poradnictwo indywidualne- innowacja pracy szkolnego doradcy edukacyjno-zawodowego poprzez wzbogacenie o nowe metody  i narzędzia dydaktyczne”.

Na początek, Pani Barbara Kocyła, doradca edukacyjno-zawodowy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przeprowadziła warsztaty  pt. „Ramy kwalifikacji i zmiany w podstawie programowej”. Po prezentacji uczestnicy mieli okazję poznać  ćwiczenie z budowania prawidłowej komunikacji interpersonalnej, które mogą wykorzystać w warsztatach grupowych z młodzieżą. Otrzymali również materiały szkoleniowe.

Druga część spotkania poświęcona została omówieniu aktualnych spraw sieci,
m.in. zaplanowaniu szczegółowych działań na br. szkolny. Dyskutowano także nad listą potrzeb
w zakresie indywidualnego poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

Na zakończenie doradcy otrzymali opracowane przez koordynatora sieci bazy danych różnych instytucji wraz z adresami i opisem m.in. Uczelni Wyższych, szkół policealnych, instytucji szkoleniowych, adresów stron internetowych z ofertami pracy, a także zbioru ćwiczeń do wykorzystania w indywidualnym poradnictwie edukacyjno-zawodowym.

W spotkaniu uczestniczyli również doradcy z: Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Wejherowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Redzie. Było ono doskonałą okazją do integracji różnych środowisk oraz wymiany doświadczeń.

Kolejne spotkanie sieci zaplanowano na październik.


 W dniu 12.06.2017r. odbyło się spotkanie podsumowujące pracę sieci szkolnych doradców edukacyjno-zawodowych w roku szkolnym 2016/2017.

Na wstępie przybliżono zrealizowane działania, a więc przede wszystkim budowę projektu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego oraz m.in. spotkania z zaproszonymi ekspertami, udział w konferencjach i seminariach, a także prace nad opracowaniem programu doradczego.

Następnie doradcy dyskutowali nad zmianami, które mogłyby usprawnić funkcjonowanie sieci w przyszłym roku szkolnym.

Na zakończenie podjęto rozmowę dotyczącą tematyki na rok szkolny 2017/2018. Doradcy ustalili jako wstępną propozycję: „Coaching w doradztwie edukacyjno-zawodowym”.

 


 

„Spotkanie wdrożeniowo-sprawozdawcze. Organizacja systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu wejherowskiego”

Spotkanie odbyło się 27 kwietnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.  Gośćmi byli przedstawiciele różnych Instytucji, m.in. Urzędu Marszałkowskiego, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, doradcy edukacyjno-zawodowi.

Celem spotkania było przedstawienie bilansu dotychczasowych działań sieci doradców edukacyjno-zawodowych, przedstawienie wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów ostatnich klas szkół zawodowych oraz technikum na przełomie października/listopada 2016 roku, poznanie potrzeb i opinii młodzieży o doradztwie edukacyjno-zawodowym, a także prezentacja projektów Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego.

Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Wejherowie, pan Wojciech Rybakowski powitał przybyłych gości oraz opowiedział o realizowanym od września 2016 roku  w powiecie wejherowskim projekcie:

3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej
w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

Dyrektorzy szkół w trakcie spotkania otrzymali przygotowane przez doradców edukacyjno-zawodowych projekty Wewnątrzszkolnym Systemów Doradztwa Zawodowego oraz wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych na terenie ich szkół.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów przedstawicieli różnych instytucji zewnętrznych, a także wysnucia wniosków do dalszej pracy doradców edukacyjno-zawodowych
na przyszłość.

 

 


 

Dnia 28 marca 2017 roku odbyło się spotkanie sieci doradców edukacyjno-zawodowych. Zaproszonym gościem była pani mgr Agnieszka Pawłowska, psycholog oraz doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która przygotowała i poprowadziła warsztaty z tematyki: „Metody pracy z grupą”.

Warsztaty w swoim założeniu służyć miały podniesieniu kompetencji własnych doradców do pracy z uczniem.

Tematyka warsztatów oraz poruszane zagadnienia były doskonałą okazją do wymiany tzw. „dobrych praktyk”, ponieważ w trakcie  spotkania nawiązała się dyskusja w której doradcy dzielili się swoimi pomysłami  rozwiązywania konkretnych trudności w pracy z uczniem.

Druga część spotkania poświęcona została omówieniu  aktualnych spraw sieci, m.in. nadchodzącym wydarzeniom oraz propozycji planów sieci na przyszłość.

W ostatniej części spotkania podjęto dalsze etapy pracy nad przygotowaniem programu doradczego w szkołach ponadgimnazjalnych, które kontynuowane zostaną jeszcze na najbliższym spotkaniu zaplanowanym przez sieć na kwiecień.


 

Kolejne spotkanie sieci współpracy doradców edukacyjno-zawodowych odbyło się 9 lutego 2017r. Tym razem zaproszonym gościem była pani mgr Agnieszka Czyżewska-Kilimnik z Młodzieżowego Centrum Kariery w Luzinie, reprezentująca instytucje Ochotniczych Hufców Pracy. Celem spotkania było poznanie specyfiki pracy doradcy zawodowego z innej instytucji, zapoznanie z aktualnie realizowanymi projektami przez OHP, które są skierowane do przyszłych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, a przede wszystkim nawiązanie wzajemnej współpracy.

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty dotyczące modelu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole, przygotowane i prowadzone przez koordynatora sieci, w trakcie których uczestnicy pracowali nad dziewięcioma zagadnieniami. Na zakończenie  odbyła się prezentacja zasobów szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego i wymiana opinii.

Kolejne spotkanie sieci zaplanowano na marzec.

 

 

 


 

W dniu 14.12.2016r. na spotkaniu  sieci pojawił się zaproszony gość- pani mgr Alina Urbańska, szkolny doradca zawodowy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach, która przedstawiła prezentację na temat budowy Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz przeprowadziła warsztaty dla grupy doradców edukacyjno-zawodowych  z tego zakresu.

Spotkanie z ekspertem okazało się  być cennym źródłem wiedzy oraz wskazówek dla doradców do budowy WSDZ w szkole, jak również stworzyło możliwość poznania  specyfiki pracy doradcy zawodowego z innej instytucji oraz wzajemną wymianę doświadczeń.

Kolejne spotkanie sieci współpracy zaplanowano na luty 2017r.


Od października br. na terenie powiatu wejherowskiego działa sieć współpracy doradców edukacyjno-zawodowych, która została powoła na w ramach projektu :

3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

Do wspólnego zakresu zadań doradców w sieci należy:

  1. Opracowanie programu doradczego dla szkół ponadgimnazjalnych.
  2. Wymiana doświadczeń.
  3. Wzajemne wsparcie.
  4. Gromadzenie, wymiana i aktualizacja informacji.
  5. Nawiązanie współpracy z Instytucjami wspierającymi Wewnątrzszkolny System Doradztwa.
  6. Zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami.
  7. Tworzenie innowacyjnych rozwiązań.
  8. Poszerzanie kompetencji (spotkania z ekspertami, konferencje, szkolenia).
  9. Ewaluacja podjętych wspólnie działań edukacyjno-zawodowych.

W skład sieci wchodzą doradcy edukacyjno-zawodowi z:

-Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Edmunda Roszczynialskiego nr 3 w Wejherowie

-Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie

-Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi  ORP Orzeł

-Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumii

-Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława  Kieturakisa w Wejherowie

Od października odbyły się  trzy spotkania robocze. Spotkania są doskonałą okazją do wymiany tzw. „dobrych praktyk”, wzajemnego wsparcia, ale również, dzięki współpracy stwarzają możliwość włączenia się w organizację i udział np. w minionym już  Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w ZSP nr 3 w Wejherowie.

Kolejne spotkanie odbędzie się w grudniu i pojawi się na nim zaproszony ekspert, który przedstawi prezentację dotyczącą przykładowych modeli budowy Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa oraz poprowadzi warsztaty dla doradców z tego zakresu.

Spotkania odbywają się na terenie Poradni. Nad organizacją i działaniami sieci czuwa koordynator – mgr Karolina Pobłocka.