Informacje dla klientów

Szanowni Państwo!

W związku z ochroną danych osobowych klientów poradni tj. dzieci, uczniów z rejonu powiatu wejherowskiego oraz ich rodziców/opiekunów prawnych Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych                   w Wejherowie  informuję, że:

1.Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za ich przetwarzanie i ochronę, jest Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-00 Wejherowo.

2.Państwa dane osobowe i Waszych dzieci tj. imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, data, miejsce urodzenia dziecka/ucznia, numer PESEL, nazwa i adres szkoły, klasa, do której uczeń uczęszcza, numery telefonów oraz informacje o aspektach szkolno – wychowawczych są przetwarzane w związku ze świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz logopedycznej zgodnie z statutem Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych swoich i swojego dziecka/podopiecznego     i możliwości dokonania w nich stosownych zmian.

4. Dane osobowe, o których jest mowa w pkt. 2, podają Państwo na podstawie ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. 2004 r Nr 256, poz. 2572), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.   w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 173 poz. 1072).

5. Powierzone dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym na mocy odrębnych przepisów podmiotom.

podstawa prawna: art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r.    Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

Administrator Danych Osobowych

Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie

Krystyna Redlicka