Informacje dla klientów

Klauzula informacyjna

(przeznaczona dla osób, których sprawy zostały wszczęte i niezakończone przed dniem 25 maja 2018 r. albo znajdują się w składnicy akt)|

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie informuje, że: 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie z siedzibą w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22, tel. 58 672 10 08 zwany dalej Administratorem.

 • Telefon kontaktowy do inspektora ochrony danych osobowych jest następujący: 58 672 10 08 w. 31.

 • Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wydawania odpowiednich dokumentów po badaniach np. opinii, orzeczeń, informacji o wynikach badań, zaświadczeń oraz w celu zapewnienia właściwego ich przechowywania. Niepodanie wszelkich niezbędnych danych byłoby równoznaczne z brakiem możliwości świadczenia ww. pomocy i wydania dokumentów oraz brakiem możliwości ich późniejszego przechowywania.

 • Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych, podmioty z którymi zawarto stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.

 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są prawnie uzasadnione interesy.

 • Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych jest zagwarantowanie realizacji obowiązku szkolnego oraz wsparcia i rozwoju dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami.

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • 20 lat w przypadku spraw, w których została udzielona pomoc psychologiczno-pedagogiczna albo wydana opinia, informacja o wynikach badań lub zaświadczenie,

 • 50 lat w przypadku spraw, w których zostało wydane orzeczenie albo opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Termin liczy się od dnia, w którym Administrator podjął ostatnią czynność w danej sprawie.